DOKUMENTY

Adresa Stiahnuť

Štatút MsKS

Zriaďovacia listina

Potvrdenie zriaďovateľa

IČO

Výpis zo štatistického registra

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. törvényi kötelezettség

Štatút Mestskej knižnice

Zodpovedná osoba podľa zákona č. 307/2014 Z.z.