služby

Mestská knižnica (zriaďovateľ MsKS AA Kolárovo)

 • výpožičky, medziknižničná výpožičná služba, menšie
  podujatia…atď.
 • Otváracia doba:
  • pracovné dni 09.00 – 12.00
                                     13:00 – 17:00

Iné služby

 • Organizovanie kultúrnych, vzdelávacích programov a podujatí na voľný čas
 • Organizovanie mestských, náboženských, národnostných podujatí,
  festivalov,
 • Organizovanie miestnych, regionálnych, celoštátnych a medzinárodných
  programov,
 • Konferencie, besedy
 • Premietanie pomocou projektoru
 • Stojany pre rôzne výstavy, výstavisko
 • Kompletné ozvučovanie a osvetľovanie (divadelná sála)
 • Privítacie tabule, dekorácie
 • Obsluha
 • Prezentácie výrobkov
 • Zábavné činnosti rôzneho charakteru
 • Príprava, prezentácia, sprostredkovanie rôznych kultúrnych
  programov

Ponuka MsKS na rôzne podujatia

DIVADELNÁ SÁLA

Estetická sála so svetelnou a zvukovou technikou, s veľkoplošným javiskom (8×8 m)

m), povraziskom, orchestrálnou jamou a šatňami. Má kapacitu 342 miest (274 prízemie a 68 balkón) a je vhodná na usporiadanie kultúrnych podujatí, komerčných aktivít, premiér a schôdzí.

VÝSTAVNÁ SIEŇ - LIBRESSO

Miestnosť s rozmermi 45m2 vhodná na usporiadanie výstav, menších predajných akcií, porád, školení, stretnutí a recepcií do 30 osôb. osôb. Estetiku podčiarkuje aj unikátna úprava prednej steny.

KRUHOVÁ SÁLA - ROTUNDA

Exkluzívna spoločenská sála s malým javiskom po úplnej rekonštrukcii. Vhodná na usporiadanie zábav, diskoték, karnevalov, súťaží, konferencií a predajných akcií. Je čiastočne vybavená svetelnou a zvukovou technikou, svetelnými efektmi, s možnosťou úpravy zariadenia k rôznym príležitostiam.
Maximálna kapacita je 300 osôb,
z hľadiska komfortu však odporúčame do 200 osôb.

Nájomné

 

 

ŠKOLSKÉ, PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIA

ORGANIZÁCIE, ZDRUŽENIA, SPOLKY, FIRMY…

POL.STRANY, HNUTIA

DIVADELNÁ SÁLA

(minimálne

2 hodiny)

KP

S

KO

VO

mimo VO

100,-€/h

50,-€/h

150,-€/h

Politická kampaň :

350,-€/ akcia

 

30,-€/h

30,-€/h

10,-€/h

10,-€/h

ROTUNDA

(minimálne

2 hodiny)

KP

Z

S

KO

20,-€/h

20,-€/h

40,-€/h

40,-€/h

40,-€/h

70,-€/h

Politická kampaň :

350,-€/ akcia

CHODBA

KO

20,-€/h

LIBRESSO

(minimálne

2 hodiny)

KP

Z

S

KO

10,-€/h

10,-€/h

25,-€/h

25,-€/h

20,-€/h

50,-€/h

KP – kult. podujatie Z – zábava S – schôdza KO – komerčná akcia VO – vykurovacie obdobie

 • Každá začatá hodina sa počíta ako celá hodina.
 • Miestne kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, kultúrne spolky a kultúrne podujatia môžu v odôvodnených prípadoch získať ďalšie zľavy.
 • Podľa osobitnej dohody môže inštitúcia upustiť od likvidácie nájomného.
 • Pri sústavnom, dlhodobom používaní je možné po dohode poskytnúť zľavu.
 • K poplatku za prenájom miestnosti sa podľa charakteru akcie a potrieb pripočítavajú osobné náklady – technik, upratovačka, biletár, šatník, dekoratér, obsluhujúci čašníci a pod.
 • V prípade plesov v Rotunde v zmluve o prenájme miestnosti definujeme povinnú minimálnu spotrebu 2,50 EUR/os., príp. počítame.
 • Nájomné je možné platiť v eurách alebo forintoch. V tomto prípade kalkulujeme náklady podľa aktuálneho priemerného kurzu.

Všeobecné pravidlá prenájmu miestností na komerčné účely:

1.Ak plánované podujatie sa uskutoční pre individuálne neurčených návštevníkov, usporiadateľ je povinný postupovať podľa zákona SNR č. 96/91 (t.j. súhlas MsÚ, respektíve písomné oznámenie zámeru na MsÚ, kópiu priložiť k zmluve).

2. Pri predajných trhoch vyžiadať od nájomcu kópiu živnostenského listu, v niektorých prípadoch vyžiadať akreditačný list a zaznamenať osobné údaje z OP.

Prenájom sály „Rotunda“ na zábavy:

 1. 1. Sála sa môže vydať na termín, kedy MsKS alebo Mesto Kolárovo neplánuje vlastné podujatie
 2. 2. Nájomné pre civilné organizácie, Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov, Csemadok, SPSK,,…atď. je……………………150,-EUR + pov. spotreba (bez pov. spotreby: +50,- EUR)
 3. 3. Nájomné za sálu: (iná akcia sa v MsKS v tom čase nekoná):

– školy+ mestské OZ (stužkové, bankety, zábavy…) – 300,- € + pov. spotreba (bez pov. spotreby: +100,- EUR)

– podniky a iné (hore nespomínané) organizácie – 450,- € (bez pov. spotreby: +100,- EUR)

fyzické osoby – 500,-€ (bez. pov. spotreby: +100,- EUR)

+ vrátna kaucia 500 EUR (rizikové hromadné podujatie)

Nájomca sa musí zaviazať na povinné konzumné podľa potvrdených vstupných lístkov 2,50- € / osoba z bufetu MsKS. V prípade dôchodcov je to 1,50- €/osoba, ktoré je potrebné uhradiť vopred ( to zn. pri uzavretí zmluvy o prenájme).

Táto základná suma sa zvyšuje, ak sú kladené ďalšie podmienky: – podávanie jedál – plat 2 čašníkov 140,- €

Ak usporiadateľ vypovie zmluvu v dobe nie kratšej ako 2 týždne pred plánovaným termínom, bude mu vrátená nájomná suma v plnej veľkosti, v opačnom prípade táto suma prepadne v prospech MsKS.